Avis legal

TERMES GENERALS D’ÚS D’AQUESTA PÀGINA WEB

Informació legal de  www.campusacademiavilanova.com

Denominació comercial: Campus Acadèmia
Domicili: Avinguda Garraf, 1 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona.
Email: info.campusacademia@gmail.com

 

Informació comercial que conté la pàgina web

Campus Acadèmia ha obtingut la informació publicada en aquesta pàgina web de fonts considerades com a fiables; no obstant això, no garanteix que la mateixa sigui exacta, completa, o actualitzada. Per a confirmar la informació i ampliar detalls sobre la mateixa i en particular, la relacionada en el Reial decret 515/1989, de 21 d’abril i la normativa autonòmica que el completa o desenvolupa, els interessats hauran de sol·licitar-ho mitjançant un correu electrònic a info.campusacademia@gmail.com

No obstant l’anterior, la present denegació de responsabilitat no pretén limitar la nostra responsabilitat en cas d’infracció de qualsevol obligació imposada per la legislació nacional aplicable, ni excloure la nostra responsabilitat en assumptes en els quals no pugui quedar exclosa en virtut d’aquesta legislació.

 

Propietat i ús de la pàgina web

Aquesta web i el domini a través del qual s’accedeix a aquesta, www.campusacademiavilanova.com, és propietat de Acadèmia Campus i tots els elements que la componen, com a textos, imatges, arxius estructura i disseny, es troben protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial, i està prohibida la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels continguts del mateix amb finalitats públiques o comercials, sense l’autorització de Campus Acadèmia.

Queda igualment prohibit establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de Campus Acadèmia diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l’adreça, www.campusacademiavilanova.com, o la que li substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web de www.campusacademiavilanova.com o la informació continguda en elles sota signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entidad.

En relació amb la informació i accés al seu web, www.campusacademiavilanova.com:

  • No garanteix la licitud i legalitat de la informació o elements que puguin contenir-se en pàgines diferents de la pàgina web de www.campusacademiavilanova.com quan la titularitat dels mateixos no correspongui a Campus Acadèmia, si bé es compromet a fer tot el possible per a evitar l’existència en el seu web de continguts il·lícits i, en cas que tingui coneixement efectiu d’aquests continguts, eliminar-los o impedir l’accés a aquests.
  • En la mesura en què la legislació aplicable ho permeti, www.campusacademiavilanova.com no serà en cap cas responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que es puguin produir per l’accés i ús d’aquesta web incloent-se, però no limitant-se, els produïts en els sistemes informàtics, o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics o qualsevol altra intromissió il·legítima, errors de seguretat o de navegació, o per caigudes, interrupcions, absència o defecte en les telecomunicacions.
  • Es reserva el dret a realitzar sense necessitat de previ avís modificacions en l’actual contingut de la seva pàgina web quan ho consideri oportú, així com podrà impedir o limitar l’accés a la mateixa de forma temporal o permanent.

 

Ús del contingut del lloc

Tot el contingut publicat en la pàgina web, incloent, a títol exemplificatiu però no limitatiu, drets d’autor, drets similars o connexos, drets d’autor, patents, models d’utilitat, dissenys industrials, gràfics, codi font, textos, imatges, fotografies, marques comercials, noms comercials, logotips, eslògans, noms de domini, perfils socials, interfícies, obres musicals i/o audiovisuals, secrets comercials i know-how, independentment de si han estat registrats, s’ha sol·licitat el seu registre o no estan registrats (d’ara endavant, el “Contingut”) són propietat de Campus Acadèmia li han estat cedits a través d’una llicència per a la seva explotació i estan protegits per totes les lleis aplicables en matèria de propietat intel·lectual i industrial, incloses les lleis sobre defensa de la competència.

La pàgina web pot incloure enllaços a llocs web de tercers externs i independents dewww.campusacademiavilanova.com (d’ara endavant, “Llocs web de Tercers”). Campus Acadèmia inclou aquests enllaços per a oferir als seus usuaris la possibilitat d’accedir a altres llocs web que estima puguin ser del seu interès. Els Llocs web de Tercers són aliens al nostre control i declinem qualsevol tipus de responsabilitat quant al contingut d’aquests. Per tant, el fet que la pàgina web inclogui enllaços a Llocs web de Tercers no implica de cap manera que Campus Acadèmia hagi aprovat o que estigui d’acord amb el contingut o la informació publicada en aquests. En conseqüència, no assumim cap mena d’obligació respecte al contingut o la informació publicada per Llocs web de Tercers i per tant, l’accés a Llocs web de Tercers quedarà sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari.

 

Publicació de contingut en la pàgina web

La transmissió o càrrega (uploading) de contingut per qualsevol mitjà a www.campusacademiavilanova.com o a la pàgina web, implica la concessió a Campus Acadèmia, per part de l’usuari, d’una llicència gratuïta a nivell mundial per a reproduir, distribuir, modificar i fer públic aquest contingut. Campus Acadèmia es reserva en tot cas el dret d’utilitzar aquests continguts.

 

Exclusions de responsabilitat

El Contingut de la pàgina web té caràcter informatiu general i, per tant, podria resultar insuficient per a l’adopció per l’usuari d’una decisió personal o de negoci. Campus Acadèmia no està obligada, en cap cas, a demostrar la veracitat, exactitud, idoneïtat, integritat i vigència del contingut. L’usuari accepta que la utilització de la pàgina web i/o del contingut serà sota el seu compte i risc, i que la pàgina web s’ofereix als usuaris tal qual està disponible. Per tant, Campus Acadèmia no formula cap garantia, expressa o implícita, quant al lloc o el contingut, incloent, a títol merament enunciatiu, de comerciabilitat, infracció o adequació a un ús o finalitat en particular. En la mesura en què la legislació aplicable ho permeti, Campus Acadèmia no assumeix cap mena de responsabilitat per les decisions adoptades per l’usuari basant-se en la informació facilitada en la pàgina web, ni pels danys directes o indirectes que pugui sofrir com a resultat d’actuacions basades en el lloc o els continguts.

Campus Acadèmia no assumirà cap mena de responsabilitat per danys que pugui sofrir la maquina el programa i/o dades de l’usuari per qualsevol virus o contingut o programa maligne. L’usuari serà l’únic responsable d’instal·lar en el seu equip les eines necessàries per a detectar i impedir que el seu equip, maquina, programa i/o dades sofreixin qualsevol tipus de danys.

 

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Els presents termes generals d’ús es regeixen per la llei espanyola. Sense perjudici dels drets que poguessin assistir-li en la seva condició de consumidor o usuari, tota controvèrsia derivada de qüestions referents a la pàgina web serà sotmesa a la competència i jurisdicció exclusiva dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Poítica de privacitat

 

L’objecte d’aquesta política de protecció de dades és regular el tractament que fa el Acadèmia Campus Vilanova, SL de les dades de caràcter personal que recull al seu lloc web, amb motiu de l’entrada en vigor del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

 

1. Responsable del tractament de les dades

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web Acadèmia Campus Vilanova, SL és:

Denominació comercial: Campus Acadèmia
Domicili: Avinguda Garraf, 1 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona.
Email: info.campusacademia@gmail.com

 

2. Finalitat del tractament de les dades

La recollida i el tractament de les dades personals que subministreu al Acadèmia Campus Vilanova per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments es fan d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i amb l’única finalitat de proporcionar-vos el servei que ens sol·liciteu.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament del tractament de les dades i la finalitat amb què es poden utilitzar, que requereixen la vostra autorització.

A continuació especifiquem el tipus de tractament, les finalitats i els períodes de conservació de les dades personals.

Tractament Per a què farem servir les vostres dades Quant de temps conservarem les vostres dades
Selecció de personal (candidatures espontànies) Tractarem la informació per a la selecció del lloc de treball al qual us heu presentat. Les vostres dades no seran cedides a tercers. Destruirem les vostres dades en el termini de sis mesos des de la finalització del procés de selecció en el cas que no sigueu seleccionat.
Bústia de contacte, queixes o suggeriments Tractarem les vostres dades per respondre la vostra sol·licitud, qüestions o dubtes. Les vostres dades no seran cedides a tercers. Les vostres dades personals es conservaran fins al moment que s’hagi respost la vostra sol·licitud i s’hagin dut a terme les accions corresponents. Després d’això, se suprimiran llevat que impliqui responsabilitats per Acadèmia Campus Vilanova

 

Les dades personals que hàgiu lliurat es tractaran únicament amb la finalitat de què vau ser informats i que vau autoritzar. Les vostres dades no seran cedides a tercers.

 

La base legal per al tractament de les vostres dades és l’execució dels serveis o la relació amb l’activitat del Acadèmia Campus Vilanova que ens heu sol·licitat i heu autoritzat expressament. En cap cas no es prendran decisions automatitzades a partir de les vostres dades.

 

Els usuaris ens subministreu les dades de manera voluntària, sent informats de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que faciliteu ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a Acadèmia Campus Vilanova o a tercers. Acadèmia Campus Vilanova es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que procedeixin en dret.

 

3. Els vostres drets en facilitar-nos les dades personals

 

En qualsevol moment podeu sol·licitar i obtenir informació sobre la manera i la finalitat amb les quals tractem les vostres dades.

Podeu exercir els drets següents:

  • Accedir a les vostres dades: sol·licitar quines dades vostres tenim i quin ús en fem i, fins i tot, demanar que us les lliurem perquè les pugueu trametre a un altre responsable.
  • Rectificar les vostres dades: sol·licitar la modificació o rectificació de dades inexactes.
  • Suprimir les vostres dades: sol·licitar que les vostres dades siguin eliminades i no puguin ser tractades, fora del que la legislació obliga a conservar.
  • Oposar-vos a un determinat tractament de les vostres dades: sol·licitar que no fem un ús concret de les vostres dades.

 

Amb aquesta finalitat, ens podeu escriure indicant-nos quin dret voleu exercir (accés, rectificació, supressió, oposició o portabilitat de les dades), adjuntant una còpia del DNI, a:

Campus Acadèmia

Delegat de protecció de dades
Avinguda Garraf, 1 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona.
info.campusacademia@gmail.com

 

4. Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Per a més informació sobre el tractament de dades personals que duu a terme el Campus Acadèmia, us podeu posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic info.campusacademia@gmail.com o, per correu postal:

Delegat de protecció de dades
Avinguda Garraf, 1 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona.

 

5. Galetes

Reviseu la nostra política de galetes

 

6. Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’organisme supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració pública catalana. Si considereu que Campus Acadèmia ha incomplert algun dels preceptes establerts per aquesta normativa, us hi podeu dirigir per a interposar-hi una reclamació.

Sóc un bloc de text. Feu clic al botó Edita per canviar aquest text. Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta.