Avis legal

TERMES GENERALS D’ÚS D’AQUESTA PÀGINA WEB

Informació legal de  www.campusacademiavilanova.com

Denominació comercial: Campus Acadèmia
Domicili: Avinguda Garraf, 1 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona.
Email: info.campusacademia@gmail.com

 

Informació comercial que conté la pàgina web

Campus Acadèmia ha obtingut la informació publicada en aquesta pàgina web de fonts considerades com a fiables; no obstant això, no garanteix que la mateixa sigui exacta, completa, o actualitzada. Per a confirmar la informació i ampliar detalls sobre la mateixa i en particular, la relacionada en el Reial decret 515/1989, de 21 d’abril i la normativa autonòmica que el completa o desenvolupa, els interessats hauran de sol·licitar-ho mitjançant un correu electrònic a info.campusacademia@gmail.com

No obstant l’anterior, la present denegació de responsabilitat no pretén limitar la nostra responsabilitat en cas d’infracció de qualsevol obligació imposada per la legislació nacional aplicable, ni excloure la nostra responsabilitat en assumptes en els quals no pugui quedar exclosa en virtut d’aquesta legislació.

 

Propietat i ús de la pàgina web

Aquesta web i el domini a través del qual s’accedeix a aquesta, www.campusacademiavilanova.com, és propietat de Acadèmia Campus i tots els elements que la componen, com a textos, imatges, arxius estructura i disseny, es troben protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial, i està prohibida la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels continguts del mateix amb finalitats públiques o comercials, sense l’autorització de Campus Acadèmia.

Queda igualment prohibit establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de Campus Acadèmia diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l’adreça, www.campusacademiavilanova.com, o la que li substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web de www.campusacademiavilanova.com o la informació continguda en elles sota signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entidad.

En relació amb la informació i accés al seu web, www.campusacademiavilanova.com:

  • No garanteix la licitud i legalitat de la informació o elements que puguin contenir-se en pàgines diferents de la pàgina web de www.campusacademiavilanova.com quan la titularitat dels mateixos no correspongui a Campus Acadèmia, si bé es compromet a fer tot el possible per a evitar l’existència en el seu web de continguts il·lícits i, en cas que tingui coneixement efectiu d’aquests continguts, eliminar-los o impedir l’accés a aquests.
  • En la mesura en què la legislació aplicable ho permeti, www.campusacademiavilanova.com no serà en cap cas responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que es puguin produir per l’accés i ús d’aquesta web incloent-se, però no limitant-se, els produïts en els sistemes informàtics, o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics o qualsevol altra intromissió il·legítima, errors de seguretat o de navegació, o per caigudes, interrupcions, absència o defecte en les telecomunicacions.
  • Es reserva el dret a realitzar sense necessitat de previ avís modificacions en l’actual contingut de la seva pàgina web quan ho consideri oportú, així com podrà impedir o limitar l’accés a la mateixa de forma temporal o permanent.

 

Ús del contingut del lloc

Tot el contingut publicat en la pàgina web, incloent, a títol exemplificatiu però no limitatiu, drets d’autor, drets similars o connexos, drets d’autor, patents, models d’utilitat, dissenys industrials, gràfics, codi font, textos, imatges, fotografies, marques comercials, noms comercials, logotips, eslògans, noms de domini, perfils socials, interfícies, obres musicals i/o audiovisuals, secrets comercials i know-how, independentment de si han estat registrats, s’ha sol·licitat el seu registre o no estan registrats (d’ara endavant, el “Contingut”) són propietat de Campus Acadèmia li han estat cedits a través d’una llicència per a la seva explotació i estan protegits per totes les lleis aplicables en matèria de propietat intel·lectual i industrial, incloses les lleis sobre defensa de la competència.

La pàgina web pot incloure enllaços a llocs web de tercers externs i independents dewww.campusacademiavilanova.com (d’ara endavant, “Llocs web de Tercers”). Campus Acadèmia inclou aquests enllaços per a oferir als seus usuaris la possibilitat d’accedir a altres llocs web que estima puguin ser del seu interès. Els Llocs web de Tercers són aliens al nostre control i declinem qualsevol tipus de responsabilitat quant al contingut d’aquests. Per tant, el fet que la pàgina web inclogui enllaços a Llocs web de Tercers no implica de cap manera que Campus Acadèmia hagi aprovat o que estigui d’acord amb el contingut o la informació publicada en aquests. En conseqüència, no assumim cap mena d’obligació respecte al contingut o la informació publicada per Llocs web de Tercers i per tant, l’accés a Llocs web de Tercers quedarà sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari.

 

Publicació de contingut en la pàgina web

La transmissió o càrrega (uploading) de contingut per qualsevol mitjà a www.campusacademiavilanova.com o a la pàgina web, implica la concessió a Campus Acadèmia, per part de l’usuari, d’una llicència gratuïta a nivell mundial per a reproduir, distribuir, modificar i fer públic aquest contingut. Campus Acadèmia es reserva en tot cas el dret d’utilitzar aquests continguts.

 

Exclusions de responsabilitat

El Contingut de la pàgina web té caràcter informatiu general i, per tant, podria resultar insuficient per a l’adopció per l’usuari d’una decisió personal o de negoci. Campus Acadèmia no està obligada, en cap cas, a demostrar la veracitat, exactitud, idoneïtat, integritat i vigència del contingut. L’usuari accepta que la utilització de la pàgina web i/o del contingut serà sota el seu compte i risc, i que la pàgina web s’ofereix als usuaris tal qual està disponible. Per tant, Campus Acadèmia no formula cap garantia, expressa o implícita, quant al lloc o el contingut, incloent, a títol merament enunciatiu, de comerciabilitat, infracció o adequació a un ús o finalitat en particular. En la mesura en què la legislació aplicable ho permeti, Campus Acadèmia no assumeix cap mena de responsabilitat per les decisions adoptades per l’usuari basant-se en la informació facilitada en la pàgina web, ni pels danys directes o indirectes que pugui sofrir com a resultat d’actuacions basades en el lloc o els continguts.

Campus Acadèmia no assumirà cap mena de responsabilitat per danys que pugui sofrir la maquina el programa i/o dades de l’usuari per qualsevol virus o contingut o programa maligne. L’usuari serà l’únic responsable d’instal·lar en el seu equip les eines necessàries per a detectar i impedir que el seu equip, maquina, programa i/o dades sofreixin qualsevol tipus de danys.

 

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Els presents termes generals d’ús es regeixen per la llei espanyola. Sense perjudici dels drets que poguessin assistir-li en la seva condició de consumidor o usuari, tota controvèrsia derivada de qüestions referents a la pàgina web serà sotmesa a la competència i jurisdicció exclusiva dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.